Nhân lực trong công ty
 

Tổng số CBCN:  48 người
Trong đó:  
+ Thạc sĩ:  03 người
+ Đại học: 15 người
+ Thợ bậc 7/7:  30 người

 

Chia ra:  
+ Ban điều hành: 03 người
+ Chi nhánh, đại diện:  02 người 
+ Hành chính nhân sự: 02 người
+ Tài chính kế toán: 03 người
+ Kinh doanh, marketing: 03 người
+ Kỹ thuật: 05 người
+ Công nhân sx trực tiếp 30 người

 


Sơ đồ tổ chức của công ty