Tầm nhìn


Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững làm cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của mình. Với ba trụ cột phát triển: Kinh tế - Môi trường - Xã hội, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại 68, đã đạt được Mục tiêu kinh doanh, Bảo vệ danh tiếng và Duy trì thành công bền vững.

 

Chiến lược
Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại 68 xem phát triển bền vững là một yếu tố nòng cốt tạo ra giá trị không chỉ bằng việc phát triển kinh tế mà còn gắn liền với những hoạt động về lĩnh vực môi trường và xã hội. 

Đối với Khách hàng
Nỗ lực hết mình vì lợi ích của Khách hàng.

Đối với Người lao động
Đặt lợi ích của Người lao động ngang bằng với lợi ích của Công ty.

Đối với Cộng đồng
Làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Đối với Môi trường 
Bảo vệ mội trường vì thế hệ tương lai.

Đối với Cổ đông 
Gia tăng giá trị trên cả sự mong đợi của họ.