Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 2

Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 2

Sau quyết định đóng cửa Zone 9 trước 23/12 khiến nhiều hộ kinh doanh phản ứng, UBND Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động của "hợp tác xã" này trước 15/1/2014, bằng biện pháp hành chính hoặc thậm chí là cưỡng chế.

Xem chi tiết   >>
04
Th08
Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 2

Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 2

Sau quyết định đóng cửa Zone 9 trước 23/12 khiến nhiều hộ kinh doanh phản ứng, UBND Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động của "hợp tác xã" này trước 15/1/2014, bằng biện pháp hành chính hoặc thậm chí là cưỡng chế.

Xem chi tiết   >>
04
Th08
Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 4

Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 4

Sau quyết định đóng cửa Zone 9 trước 23/12 khiến nhiều hộ kinh doanh phản ứng, UBND Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động của "hợp tác xã" này trước 15/1/2014, bằng biện pháp hành chính hoặc thậm chí là cưỡng chế.

Xem chi tiết   >>
04
Th08
Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 4

Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 4

Sau quyết định đóng cửa Zone 9 trước 23/12 khiến nhiều hộ kinh doanh phản ứng, UBND Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động của "hợp tác xã" này trước 15/1/2014, bằng biện pháp hành chính hoặc thậm chí là cưỡng chế.

Xem chi tiết   >>
04
Th08
Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất

Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất

Sau quyết định đóng cửa Zone 9 trước 23/12 khiến nhiều hộ kinh doanh phản ứng, UBND Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động của "hợp tác xã" này trước 15/1/2014, bằng biện pháp hành chính hoặc thậm chí là cưỡng chế.

Xem chi tiết   >>
04
Th08
Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất

Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất

Sau quyết định đóng cửa Zone 9 trước 23/12 khiến nhiều hộ kinh doanh phản ứng, UBND Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động của "hợp tác xã" này trước 15/1/2014, bằng biện pháp hành chính hoặc thậm chí là cưỡng chế.

Xem chi tiết   >>
04
Th08
Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 2

Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 2

Sau quyết định đóng cửa Zone 9 trước 23/12 khiến nhiều hộ kinh doanh phản ứng, UBND Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động của "hợp tác xã" này trước 15/1/2014, bằng biện pháp hành chính hoặc thậm chí là cưỡng chế.

Xem chi tiết   >>
04
Th08
Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 2

Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 2

Sau quyết định đóng cửa Zone 9 trước 23/12 khiến nhiều hộ kinh doanh phản ứng, UBND Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động của "hợp tác xã" này trước 15/1/2014, bằng biện pháp hành chính hoặc thậm chí là cưỡng chế.

Xem chi tiết   >>
04
Th08
Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 4

Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 4

Sau quyết định đóng cửa Zone 9 trước 23/12 khiến nhiều hộ kinh doanh phản ứng, UBND Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động của "hợp tác xã" này trước 15/1/2014, bằng biện pháp hành chính hoặc thậm chí là cưỡng chế.

Xem chi tiết   >>
04
Th08
Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 4

Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất 4

Sau quyết định đóng cửa Zone 9 trước 23/12 khiến nhiều hộ kinh doanh phản ứng, UBND Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động của "hợp tác xã" này trước 15/1/2014, bằng biện pháp hành chính hoặc thậm chí là cưỡng chế.

Xem chi tiết   >>
04
Th08
Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất

Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất

Sau quyết định đóng cửa Zone 9 trước 23/12 khiến nhiều hộ kinh doanh phản ứng, UBND Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động của "hợp tác xã" này trước 15/1/2014, bằng biện pháp hành chính hoặc thậm chí là cưỡng chế.

Xem chi tiết   >>
04
Th08
Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất

Quảng Trị: Phát hiện mủ cao su nguyên liệu bị trộn tạp chất

Sau quyết định đóng cửa Zone 9 trước 23/12 khiến nhiều hộ kinh doanh phản ứng, UBND Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động của "hợp tác xã" này trước 15/1/2014, bằng biện pháp hành chính hoặc thậm chí là cưỡng chế.

Xem chi tiết   >>
04
Th08